aftership

Get a free demo of AfterShip EDD prediction

AI-powered delivery date estimates that drive conversion, set customers’ expectations, and offer peace of mind.

tính năng phổ biến

Features

  • EDD trên trang mô tả sản phẩm
  • Bảo hiểm lô hàng cao
  • Cập nhật động
  • EDD trên trang thanh toán
  • Dự đoán cấp độ đường phố
  • Quy tắc EDD dựa trên SKU

Được tin cậy bởi các thương hiệu lớn nhất thế giới