Kho dữ liệu mở

Tập hợp dữ liệu lấy từ nghiên cứu AfterShip.

reduce cost and improve customer experience with green returns hero image
Ai, Cái gì và Ở đâu của Shopping Trực tuyến vào năm 2022

Apr 21, 2023

The Who, What, and Where of Online Shopping in 2022.png
Ai, Cái gì và Ở đâu của Shopping Trực tuyến vào năm 2022

Mar 13, 2023

The Who, What, and Where of Online Shopping in 2022.png
Ai, Cái gì và Ở đâu của Shopping Trực tuyến vào năm 2022

Mar 15, 2022

The Who, What, and Where of Online Shopping in 2022.png
Ai, Cái gì và Ở đâu của Shopping Trực tuyến vào năm 2022

Mar 15, 2022

The Who, What, and Where of Online Shopping in 2022.png
Ai, Cái gì và Ở đâu của Shopping Trực tuyến vào năm 2022

Mar 15, 2022

The Who, What, and Where of Online Shopping in 2022.png
Ai, Cái gì và Ở đâu của Shopping Trực tuyến vào năm 2022

Mar 15, 2022

The Who, What, and Where of Online Shopping in 2022.png
Ai, Cái gì và Ở đâu của Shopping Trực tuyến vào năm 2022

Mar 15, 2022