Máy tính ROI AfterShip

Tính toán lợi tức đầu tư (ROI) mà bạn có thể đạt được với các sản phẩm của AfterShip.

1. Vui lòng cung cấp thông tin về doanh nghiệp của bạn

đơn đặt hàng hàng năm

Giá trị đơn hàng trung bình (US$)

$

Tỷ lệ chuyển đổi trang web

%

Tổng số vé hỗ trợ mỗi năm

Tỷ lệ cuộc gọi WISMO

%

Chi phí cho mỗi phiếu hỗ trợ (US$)

$

2. Vui lòng chọn (các) sản phẩm AfterShip mà bạn đang sử dụng

aftership tracking

Tracking

+

ROI dự kiến của bạn (US$):

$17,449

mỗi năm

Doanh thu gia tăng

Doanh thu từ tiền mua EDD

$0

Doanh thu từ tiền mua EDD

$0

Doanh thu từ email thông báo tình trạng lô hàng

$8,750

Doanh thu từ khách hàng lặp lại từ các trang theo dõi

$1,199

Giảm chi phí

Tiết kiệm chi phí nhân lực hàng năm

$7,500

We collect data as customers interact with us via our websites or use AfterShip’s subscription services. When we collect and how we use the information are all described in our Privacy Policy.